dijous, 10 de maig de 2012

INFORMACIÓ DEL FUNCIONAMENT CURS 2012-2013

Inici
Totes les activitats començaran el primer dia de curs, excepte la natació que començarà el mes d’octubre (ja rebreu una circular).

Final
Totes les activitats, tant esportives com culturals, finalitzaran el darrer dia de curs.

Inscripcions
  • Totes les activitats tenen un límit de places i es tindrà en compte l’estricte ordre d’inscripció i haver realitzat l’activitat l’any anterior.
  • Si una activitat no arriba al mínim d’alumnes establert, pot veure’s modificada en la seva franja horària i el preu o, en els pitjors dels casos, fins i tot es podria anul·lar.
  • En cas de realitzar la inscripció fora dels dies assenyalats, per motius organitzatius, l’escola no podrà garantir la incorporació de l’alumne/a a l’activitat.

Pagament, altes i baixes
  • El pagament es realitzarà a través del rebut de l’escola.
  • Per donar d’alta a un/a alumne/a a una activitat, un cop iniciat el curs, s’haurà de parlar primer amb la coordinadora d’extraescolars els dilluns i dijous de 17h. a 18h.
  • Per donar de baixa a un/a alumne/a, s’haurà d’omplir un formulari de baixa que trobareu a secretaria. La baixa s’haurà de donar com a màxim 10  dies laborals abans d’acabar el mes, ja que sinó, no es podrà retornar l’import del mes següent. Quan un infant s’hagi donat de baixa d’una activitat, aquest, per motius organitzatius, no es podrà  tornar  a inscriure.